Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Echo Baby Breda is gevestigd op de Speelhuislaan 158, 4815CJ te BREDA. Echo Baby Breda stelt zich ten doel om via ultra-geluid statische en dynamische opnamen en beelden te maken van het ongeboren kind.

 

2. DE OPDRACHT

 

2.1. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Echo Baby Breda toekomt ter zake van honorarium, BTW en dergelijke.

 

2.2. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Echo Baby Breda waarbij de opdrachtnemer de vestiging van Echo Baby Breda is aan wie opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. Echo Baby Breda neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit.

 

2.3. Opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Echo Baby Breda door het maken van een afspraak. Annulering van de afspraak door de opdrachtgever dient tenminste vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de afspraak plaats te vinden. In geval van niet tijdige annulering, d.w.z. minder dan vierentwintig (24) uur vóór de geplande afspraak, zal Echo Baby Breda bij de opdrachtgever het verschuldigde honorarium in rekening brengen.

 

2.4. De opdracht behelst het maken, tonen en verschaffen van foto's en/of dvd-opnamen van het ongeboren kind via het maken van een echo aan opdrachtgever(s). De verstrekte opdracht behelst nadrukkelijk niet het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen op basis van de gemaakte echo. De volledige medische verantwoordelijkheid ter zake berust bij de behandelend arts en/of verloskundige.

 

2.5. Echo Baby Breda verplicht zich, onverlet het bepaalde in artikel 2.6, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van werkzaamheden ter kennis komt. Tevens zal Echo Baby Breda uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de tijdens de werkzaamheden verstrekte of ter kennis gekomen informatie.

 

2.6. Mocht Echo Baby Breda, ondanks het feit dat het stellen van medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de verstrekte opdracht, onregelmatigheden ontdekken op de echo, dan behoudt Echo Baby Breda zich het recht voor de opdrachtgever(s) en/of de behandelend arts en/of behandeld verloskundige hierover in te lichten.

 

3. HONORARIUM

 

3.1. De opdrachtgever is aan Echo Baby Breda een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Echo Baby Breda gebruikelijke tarieven. Aanpassing van de tarieven vindt in beginsel halfjaarlijks plaats.

 

3.2. Betaling van het honorarium dient contant of via pinbetaling te geschieden.

 

3.3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde honorarium niet (contant) voldoet, zal Echo Baby Breda een schriftelijke declaratie opmaken en het beeld en geluidsmateriaal in haar bezit houden. De gedeclareerde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na de datum van verzending van de declaratie. Na voldoening van het verschuldigde bedrag binnen voornoemde termijn zal het beeld- en geluidsmateriaal alsnog ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

 

3.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan over het openstaande bedrag aan Echo Baby Breda wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichten te voldoen.

 

3.5. Echo Baby Breda is in het hiervóór onder 3.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning, ad vijftien (15) procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1. Echo Baby Breda is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever of derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden.

 

5. TOEPASSING RECHT EN FORUMKEUZE

 

5.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Echo Baby Breda is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen de rechter te Breda bevoegd zijn daarvan kennis te nemen